Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
StartMapa serwisuKontakt
Projekt
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Sondy
FACEBOOK
Gmina Rakszawa w obiektywie
CZAD
Mapa powodziowa
Gdziecko_pl
Aktualności roll-up
Sonda
Jak często korzystasz z informacji zamieszczanych na stronach urzędu
Często
wynik 40,63%
Sporadycznie
wynik 29,37%
Rzadko
wynik 30%
Łączna ilość głosów: 1750
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wszystkie zrealizowane projekty

 

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

W GMINIE RAKSZAWA  w latach 2009-2015

L.p.

Tytuł   projektu

Program/

/fundusz

Kwota   całkowita

Kwota   dofinansowania (w zł)

Okres

realizacji

Cel operacji

1

Zakup pompy szlamowej

Wojewódzki   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

4 270,00  

2 135,00

2009

Likwidacja   skutków podtopień i powodzi, a także eliminacja zagrożeń   epidemiologicznych

2

Przebudowa drogi rolniczej    Rakszawa - Rakszawa Cegielnia   o długości 900 metrów

Fundusz   Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podkarpackiego

67 577,02

 

33 000,00

2009

Szeroko   pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz   ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze.

3

Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach   wiejskich”

ze   środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,   SPO RZL 2.1

114 764,08  

114 764,08

2009-2010

Uruchomienie bezpłatnej kafejki internetowej   w Rakszawie w celu podnoszenia kwalifikacji oraz korzystania ze szkoleń   dostępnych w ramach utworzonej platformy e-learningowej

4

Zakup   specjalistycznego środka transportu do wywozu nieczystości stałych do obsługi   Gminy Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

234   545,00

144   000,00

2009-2010

Zakup   nowego, specjalistycznego pojazdu (śmieciarki) dostosowanego do specyfiki   obsługiwanego terenu (umożliwienie wjazdu w wąskie wiejskie drogi i uliczki)

5

„Nowoczesny Urzędnik”

ze   środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,   POKL poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji   samorządowej.

 

 

2009-2011

Bezpłatne   szkolenia dla Urzędników w celu poprawy jakości świadczonych usług

6

Organizacja i prowadzenie imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych   na obszarze gminy Rakszawa promujących akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

25 125,90

15   638,36

2010

Wzrost   atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,   sportowych, kulturalnych oraz popularyzację aktywnego i zdrowego stylu życia.

7

Budowa   ogólnodostępnego miejsca zabaw w miejscowości Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

24 010,00

13 786,66

2010

Rozwijanie   rekreacji i poprawa życia ludności wiejskiej

8

„W stronę klienta –   nowa twarz administracji samorządowej”

środków   Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,   a dokładnie POKL Priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie   potencjału administracji samorządowej

 

 

2010-2011

Bezpłatne   szkolenia dla Urzędników w celu poprawy jakości świadczonych usług we   współpracy z Towarzystwem Altum z Rzeszowa

9

„Europejski Urzędnik”

ze środków UE w ramach Programu   Operacyjnego Kapitał Ludzki

działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału   administracji samorządowej

 

 

2010-2011

Bezpłatne   szkolenia dla Urzędników w celu poprawy jakości świadczonych usług

10

Remont pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej w Gminnym   Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w miejscowości Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

200 277,58

121 840,00

2010-2011

Podniesienie   standardu świadczonych usług kulturalnych przez GOKIC poprzez remont   pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej.

11

MASZ ŚWIADOMOŚĆ-program poradnictwa   prawnego i obywatelskiego w powiecie łańcuckim

ze   środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2   Rozwój dialogu obywatelskiego

 

 

2010-2012

Udzielanie   bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom we współpracy z Podkarpackim   Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Rzeszowie

12

Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Rakszawa

ze   środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Indywidualizacja   procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”

156 717,00

156 717,00              

2011

Wyrównywanie   szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z  klas I-III we wszystkich szkołach   podstawowych funkcjonujących w Gminie Rakszawa

13

Remont drogi z   przebudową pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368R Trzeboś-Rakszawa-Basakówka   o dł. 4,8 km od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie

ze   środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „Schetynówki”

3 312   297,57

1 401 000,00

2011

Inwestycja   zrealizowana we współpracy z Powiatem Łańcuckim.

 

14

Modernizacja   drogi dojazdowej Budy-Rakszawa Dymarka na odcinku 800 metrów

Fundusz   Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podkarpackiego

56   875,20

22 000,00

2011

Szeroko   pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz   ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze.

15

Remont Domu   Ludowego w miejscowości Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

241 097,75

148 144,00

2011

Podniesienie   standardu świadczonych usług społeczno-kulturalnych przez Dom Ludowy w   miejscowości Rakszawa

16

Budowa   wielofunkcyjnego boiska przy szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

134 163,75

82 368,00

2011

Wzrost   atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i   sportowych oraz popularyzację aktywnego i zdrowego stylu życia

17

Urządzenie   ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wydrze

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

19 107,80

10 898,65

2011

Rozwijanie   infrastruktury rekreacyjnej poprzez urządzenie miejsca zabaw dla dzieci

18

„Gmina   Rakszawa-Moja Mała Ojczyzna-opracowanie i wydanie folderu promującego walory   turystyczno-społeczno-kulturowe regionu wraz z zakupem gablot informacyjnych

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

30 249,08

19 525,83

2011

Rozwijanie   turystyki poprzez udostępnianie informacji turystycznej

19

„Cyfrowa   szkoła” Rządowy program

Budżet   państwa

223 354,47

178 683,58

2012

Dostawa   pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych nr 2 i nr 3 w Rakszawie w celu   rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania   technologii informacyjno-komunikacyjnych

20

Zakup sprzętu komputerowego w Gminie Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

43 341,51

24 665,90

2012

Zaspokojenie   potrzeb społecznych mieszkańców oraz umożliwienie społeczności lokalnej   korzystania z zasobów wiedzy przy użyciu sprzętu komputerowego w miejscowości   Węgliska i Wydrze.

21

Budowa sieci   kanalizacji sanitarnej Rakszawa-Potok wraz z odcinkiem sieci wodociągowej

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

975 000,00

548 797,00

2012-2013

Poprawa   infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem   ścieków poprzez budowę wodociągu i sieci kanalizacyjnej

22

Budowa boiska   rekreacyjnego w miejscowości Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

471   802,00

300 000,00

2012-2013

Zaspokojenie   potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji poprzez budowę boiska   rekreacyjnego w miejscowości Rakszawa

23

PSeAP-Podkarpacki   System e-Administracji Publicznej

ze środków Unii Europejskiej

Regionalny Program Operacyjny   Województwa Podkarpackiego 2007-2013

411 169,85

343 033,38

2012-2015

Udostepnienie   mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych   drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja

24

Przebudowa   drogi gospodarczej od drogi gminnej Rakszawa Kąty- Dom Ludowy na odcinku 850   m.

Fundusz   Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podkarpackiego

68 600,00

52 000,00

2013

Szeroko   pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz   ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze.

25

Dostęp do   Internetu w  miejscowości Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

27 859,50

15 484,60

2013

Utworzenie   bezpłatnej kafejki internetowej w Publicznym Gimnazjum w celu podnoszenia   jakości i dostępności kształcenia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych   technologii.

26

Usuwanie   wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rakszawa w 2013 roku

Wojewódzki   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

81 000,00  

63 656,42

2013

Usunięto   170 ton azbestu

27

Zakup   wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

112 409,64

73 000,00

2013

 Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie kultury 

28

Budowa boiska sportowego   wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wydrze

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

292 229,62

190 068,00

2013

Zaspokojenie   potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji poprzez budowę boiska   rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wydrze

29

Budowa boiska   wielofunkcyjnego trawiastego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

z Ministerstwa Sportu i Turystyki

481 348,01

 

 

 

 

 

269 488,00

 

+

 

158 800,00

2013-2014

Zaspokojenie   potrzeb społecznych w zakresie sportu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego   i boiska trawiastego w miejscowości Rakszawa

30

Promocja lokalnego   dziedzictwa Gminy Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

17 784,90

12 072,52

2013-2014

Zaspokojenie   potrzeb społecznych poprzez zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje   społeczno-kulturowe w miejscowości Węgliska

31

Podkarpacie   stawia na zawodowców

ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego   Kapitał Ludzki,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności mi   jakości szkolnictwa zawodowego

150 272,14

129 895,14

2013-2014

Projekt   realizowany w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie polegający na   organizacji kursów, zajęć i staży zawodowych.

32

Promocja   turystyki Gminy Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

 

41 899,19

30 801,44

2013-2014

Promocja   turystyki i lokalnego dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego gminy Rakszawa   poprzez wydanie albumu, materiałów promocyjnych i zakup gadżetów.

33

Zagospodarowanie   przestrzeni publicznej w miejscowości Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

76 652,48

25 000,00

2014

Zagospodarowanie   przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc postojowych w miejscowości   Rakszawa (parking UG)

34

Budowa   ogólnodostępnego placu zabaw o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej   Nr 1 w Rakszawie

Program rządowy

„Radosna Szkoła”

197 248,00

98 624,00

2014

Ułatwienie   realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i stworzenie   bezpiecznych i przyjaznych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka

35

Budowa   ogólnodostępnego placu zabaw w Rakszawie Środkowej (przy boisku sportowym)

ze środków Unii Europejskiej Program   Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

54 694,98

25 000,00

2014

Rozwijanie   infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w   miejscowości Rakszawa

36

Zakup   wyposażenia do budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturowe w miejscowości   Węgliska

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

49 639,93

32 286,00

2014

Zaspokojenie   potrzeb społecznych poprzez zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje   społeczno-kulturowe w miejscowości Węgliska

37

Remont budynku   pełniącego funkcje społeczno-kulturowe w miejscowości Węgliska

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

163 454,43

94 517,00

2014

Zaspokojenie   potrzeb społecznych poprzez remont budynku w miejscowości Węgliska

38

„Na własne   konto”

Europejski   Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

2   500,00

2 500,00

2014

Projekt   realizowany w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie mający na celu poznanie   narzędzi ekonomicznych umożliwiających lepszy start w dorosłe życie.

39

Przebudowa   drogi tłuczniowej na odcinku 382 m (Basakówka wzdłuż granicy ze Smolarzynami)

Fundusz   Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podkarpackiego

20 924,40

18 000,00

2014

Szeroko   pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz   ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze.

40

Przebudowa   drogi tłuczniowej w miejscowości Wydrze na odcinku 555 m (przy dawnej   bibliotece)

Fundusz   Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podkarpackiego

33 361,61

26 689,00

2014

Szeroko   pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz   ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze.

41

Budowa   ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

54 694,98

25 000,00

2014

Rozwijanie   infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Rakszawa

42

Usuwanie   wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rakszawa w 2014 roku

Wojewódzki   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

22 000,00

13 437,82

2014

Usunięto   52 tony niebezpiecznego eternitu

43 

Zakup nowego   samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zarząd   Główny Związku OSP RP

 

Gmina   Rakszawa

 

Spółka   VAN PUR

150 000,00

50 000,00

+

80 000,00

+

20 000,00

2014

Do   prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

44

Budowa sieci   kanalizacji sanitarnej, przepompowni i sieci wodociągowej w miejscowości   Rakszawa

ze   środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2007-2013

2 795 385,64

1 704 503,00

2014-2015

Poprawa   infrastruktury technicznej poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i   pompowni ścieków w miejscowości Rakszawa

45

Trasy rowerowe   w Polsce Wschodniej

ze środków Unii Europejskiej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej   2007-2013

7 787,02

7 787,02

2015

Propagowanie   walorów środowiska naturalnego oraz dziedzictwa narodowego województw Polski   Wschodniej

46 

Modernizacja   drogi gruntowej w Wydrzu na odcinku 330 metrów i szerokości 4,5 m.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa   Podkarpackiego

35 585,25

28 000,00

2015

Szeroko   pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz   ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze.

47 

Zakup   uzbrojenia osobistego dla strażaków z jednostki OSP Rakszawa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie   

15 357,60

12 285,84

2015

Poprawa   stanu i efektywności bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rakszawa.

48 

Książki   naszych marzeń-2015

Rządowy Program wspierania promocji   czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

8 311,74

6 649,39

2015

Efektywniejsze   realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie   edukacji czytelniczej i medialnej.

49 

Przebudowa   sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Program Regionalnej Infrastruktury Sportowej

2 056 661,80

1 200   000,00

2015-2016

Rozwój   i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej.

Maria Nycz
Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
Kalendarz_Imprez
Fundusze Europejskie
Gminny portal mapowy
BSP
Biuletyn
GEOPORTAL
ENERGOKOM
cedig
LGD
Zarządzanie kryzysowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
Rozkład jazdy
Pogoda
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
Licznik odwiedziń: 0443596
Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackietel.: (017) 22 61 281, fax: (017) 22 61 677, email: sekretariat@rakszawa.plNIP: 815-13-87-952, Regon: 001002840NR Rachunku BS ŻOŁYNIA 63 9175 0000 2001 0001 6476 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI