Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
StartMapa serwisuKontakt
Projekt
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Sondy
FACEBOOK
Gmina Rakszawa w obiektywie
CZAD
Mapa powodziowa
Gdziecko_pl
Aktualności roll-up
Sonda
Jak często korzystasz z informacji zamieszczanych na stronach urzędu
Często
wynik 40,63%
Sporadycznie
wynik 29,37%
Rzadko
wynik 30%
Łączna ilość głosów: 1750
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Spółki Cywilne - postępowanie

 

Krok 1    UMOWA SPÓŁKI

Umowa Spółki sporządzona w formie pisemnej powinna zawierać następujące elementy:

 • wskazanie wspólników,
 • nazwę spółki,
 • siedzibę spółki,
 • określenie celu gospodarczego, dla którego została zawiązana,
 • rodzaj działalności według PKD 2007,
 • rodzaj i wartość wniesionych wkładów ( pieniądze, rzeczy, prawa, usługi),
 • zakres umocowania wspólników do reprezentacji spółki,
 • sposób i zakres udziału wspólników w zyskach oraz uczestniczenia w stratach,
 • czas trwania spółki.

Krok 2    KTO BĘDZIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOĆ NASZEJ FIRMY?

Należy podjąć decyzję, czy wspólnicy sami będą prowadzić księgowość, czy zlecą to profesjonalnej firmie.  Prowadzenie księgowości samemu wymaga wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności (procedura zgłoszenia opisana w dalszych krokach).

Krok 3    URZĄD MIASTA / GMINY

Warunkiem zawarcia umowy spółki cywilnej jest wcześniejsze dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich osób, które mają przystąpić do spółki. Jeżeli wspólnicy spółki prowadzą już jednoosobową działalność, czyli są już zgłoszeni w CEIDG, wówczas muszą dokonać stosownych zmian we wpisie. Zmiany te polegają na dodaniu nazwy i adresu siedziby nowej spółki. Takiej aktualizacji musi dokonać każdy wspólnik. Zmiana dokonywana jest w formie oświadczenia osoby zgłaszającej, zatem urzędnik nie może wymagać od takiej osoby przedłożenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających istnienie spółkiObecnie, ze względu na brak rejonizacji, takiego zgłoszenia można dokonać w dowolnym Urzędzie Miasta / Gminy ( jest to wprowadzane w system elektronicznie przez urzędnika).

 Jeżeli zaś wspólnicy spółki cywilnej nie prowadzili wcześniej działalności gospodarczej, wówczas każdy ze wspólników osobno musi złożyć wniosek w Urzędzie Miasta / Gminy, wskazując jednocześnie adres miejsca wykonywania działalności spółki i jej nazwę. Ponadto, aby prawidłowo wypełnić wniosek należy określić kody rodzaju działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (  PKD ), które muszą posiadać w swoich wpisach wspólnicy. Kody te jednocześnie muszą być zgodne z PKD zawartymi w umowie spółki. Druk CEIDG jest zarazem wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Krok 4    GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY/ Oddział


Do GUS-u należy udać się z drukiem RG-1 celem złożenia wniosku o nadanie spółce cywilnej numeru REGON. Do wniosku należy dołączyć wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników oraz umowę spółki (oryginały do wglądu). Tego zgłoszenia może dokonać jeden ze wspólników lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do załatwienia tej sprawy.

Krok 5    URZĄD SKARBOWY

Na kolejnym etapie konieczne jest także odwiedzenie właściwego ze względu na siedzibę spółki Urzędu Skarbowego, aby zarejestrować spółkę.  Do tego celu służy odpowiedni druk NIP-2, do którego należy dołączyć NIP-D wskazujący wszystkich wspólników a także umowę spółki cywilnej, dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. umowę najmu), gdzie znajduje się siedziba, aktualne wydruki CEIDG potwierdzające zgłoszenie nazwy i adresu spółki oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Potwierdzeniem zgłoszenia jest nadanie spółce numeru NIP. W druku NIP-2 należy wskazać imiennie osobę / firmę, która będzie prowadzić księgowość spółki lub jeśli wspólnicy będą prowadzić księgowość spółki we własnym zakresie muszą koniecznie to zaznaczyć. Ponadto do tego urzędu spółka musi złożyć deklarację PCC -3 oraz opłacić podatek od czynności cywilno prawnych. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Stawka podatku od umowy spółki lub zmiany wynosi 0,5% wkładu. Złożenie deklaracji PCC i zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych winna nastąpić bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia dokonania czynności prawnej tj. zawarcia umowy spółki.

Kolejną ważną sprawą jest określenie, czy od razu spółka będzie podatnikiem VAT czynnym. Rozpoczynając działalność gospodarczą można skorzystać ze zwolnienia z rozliczania tego podatku. Zwolnienie kończy się, gdy obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg, który na 2012 rok wynosi zł 150.000,00. Jeżeli jednak wspólnicy zdecydują się od samego początku zgłosić do VAT winni dokonać tego zgłoszenia na druku VAT -R wraz z opłatą rejestracyjną zł 170 (koniecznie przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu).


Opodatkowanie podatkiem dochodowym -w przypadku spółki cywilnej opodatkowani podatkiem dochodowym są wspólnicy, a nie spółka. Wspólnicy mogą wybrać następujące formy opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych, wg. skali podatkowej (podatek progresywny) 
 • podatek liniowy ( 19% od dochodu), 
 • ryczałt ewidencjonowany, 
 • karta podatkowa

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami nie każdy może wybrać  ryczałt ewidencjonowany czy kartę podatkową. Wspólnicy zobowiązani są także do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego według ich zamieszkania.

Krok 6    ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Każdy wspólnik dokonuje zgłoszenia siebie jako osoby fizycznej do opłacania składek społecznych i zdrowotnych i co miesiąc opłaca za siebie wszystkie składki. Natomiast zgłoszenia spółki jako płatnika składek dokonuje się dopiero w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika.

Krok 7    PIECZĄTKA FIRMOWA

Po dokonaniu rejestracji spółki należy zlecić wykonanie pieczątki, na pieczątce powinny się znaleźć przynajmniej:

 • oznaczenie firmy (pełna nazwa wraz z imionami i nazwiskami wspólników),
 • dane teleadresowe siedziby firmy, 
 • numer NIP, 
 • numer REGON.

Krok 8    RACHUNEK BANKOWY

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku Dz.U.2004.173.1808 z późniejszymi zmianami  dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego spółki w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Dokumenty potrzebne do założenia konta bankowego:

 • dowód osobisty każdego ze wspólników,
 • umowa spółki,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników CEIDG  
 • zaświadczenie o nadania numerów NIP i REGON,
 • pieczęć firmowa.

Krok 9    PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Jeżeli wspólnicy spółki mają zamiar zatrudniać pracowników, to kolejnym etapem będzie zgłoszenie pracodawcy na odpowiednim druku  do Państwowej Inspekcji Pracy

Krok 10   URZĄD MIASTA / GMINY

Ostatnim krokiem, który jest niezbędny przy zakładaniu spółki cywilnej jest ponowne odwiedzenie Urzędu Miasta / Gminy i dokonanie aktualizacji polegającej na podaniu numeru NIP i REGON. Jest to o tyle ważne, iż spółki cywilne nie posiadają odrębnego rejestru, zatem zgłoszenie tych numerów do CEIDG jest jedynym potwierdzeniem istnienia spółki cywilnej dla potencjalnych kontrahentów, dzięki czemu spółka ta staje się wiarygodna.

Jak z powyższego wynika spółka cywilna rządzi się swoimi prawami, zatem  nie funkcjonuje tu tzw. „zasada jednego okienka” i w rzeczywistości trzeba trochę się pofatygować aby wszystko zgodnie z prawem załatwić

 

UG Rakszawa
Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
Kalendarz_Imprez
Fundusze Europejskie
Gminny portal mapowy
BSP
Biuletyn
GEOPORTAL
ENERGOKOM
cedig
LGD
Zarządzanie kryzysowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
Rozkład jazdy
Pogoda
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
Licznik odwiedziń: 0443596
Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackietel.: (017) 22 61 281, fax: (017) 22 61 677, email: sekretariat@rakszawa.plNIP: 815-13-87-952, Regon: 001002840NR Rachunku BS ŻOŁYNIA 63 9175 0000 2001 0001 6476 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI