Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
StartMapa serwisuKontakt
Projekt
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Sondy
FACEBOOK
Gmina Rakszawa w obiektywie
CZAD
Mapa powodziowa
Gdziecko_pl
Aktualności roll-up
Sonda
Jak często korzystasz z informacji zamieszczanych na stronach urzędu
Często
wynik 40,26%
Sporadycznie
wynik 29,61%
Rzadko
wynik 30,13%
Łączna ilość głosów: 1736
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Zakładanie spółki z o.o.

 

 

Zakładanie spółki z o.o.

Podejmowanie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niestety w dalszym ciągu  jest czasochłonne i składa się z kilku etapów, tj.:

 • pisemnego zawarcia umowy spółki z o.o. (natomiast podczas rejestracji spółki w ramach procedury tzw. „jednego okienka” umowa spółki z o.o. koniecznie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego)
 • wniesienia przez wspólników wymaganych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. (minimum 5 tys. zł)
 • ustanowienia organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • rejestracji spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców (KRS)
 • otwarcia firmowego rachunku bankowego
 • uzyskania numeru REGON
 • uzyskania numeru NIP
 • zgłoszenia płatnika składek w ZUS
 • rejestracji jako podatnika VAT/ VAT-EU.

 

Od początku 2012 r. istnieje także dodatkowy, alternatywny sposób – rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet – podczas którego umowa spółki nie musi być spisana w formie aktu notarialnego, lecz warunkiem jej uznania przez sąd rejestrowy jest opatrzenie jej podpisem elektronicznym każdego ze wspólników powstającej sp. z o.o.

 

Pierwszym etapem zakładania spółki z o.o. jest zawarcie umowy spółki. W procedurze zakładania spółki z o.o. w trybie „jednego okienka” umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W art. 157 § 1 k.s.h. wskazane zostały elementy konieczne, jakie powinny się znaleźć w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak któregokolwiek (z wyjątkiem określonego w pkt 6) lub jego sprzeczność z prawem powodują nieważność zawiązania spółki, a zatem nie powstaje wówczas sp. z o.o. w organizacji.

 

Dlatego też należy pamiętać, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 

 1. firmę (czyli potocznie – nazwę) i siedzibę spółki z o.o.
 2. przedmiot działalności spółki
 3. wysokość kapitału zakładowego
 4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 6. czas trwania spółki z o.o., jeżeli jest oznaczony.

 

Koszty związane z podpisaniem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i rejestracją spółki w KRS:

 • Taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego zależy od wysokości kapitału zakładowego, a stawki maksymalne są ustalane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
  Obecnie, dla spółki z kapitałem 5 tys. złotych wyniesie to 160 zł + VAT 23%, czyli 196,8 zł (a jeśli kapitał zakładowy ma wynieść np. 50 tys. zł, to odpowiednio 910 zł + VAT, czyli 1119,30 zł
 • Odpis umowy spółki z o.o. – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu – potrzebne będą minimum 2 odpisy umowy spółki z o.o. – do KRS i dla urzędu skarbowego
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy  spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, wpis do KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) – wynik w zaokrągleniu do pełnej złotówki. Dla kapitału zakładowego spółki w wysokości 5 tys. zł – 0,5%, a więc po zaokrągleniu 19 zł – podatek ten pobiera notariusz sporządzający umowę spółki z o.o. (natomiast podczas e-rejestracji spółki trzeba zadbać o odprowadzenie tego podatku we własnym zakresie)

 

 • Notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu – 20 zł od podpisu, wzory podpisów składane są w sądzie rejestrowym
 • Wydatki związane z wpisem spółki z o.o. do KRS – 600 zł (opłata od wniosku o wpis – 500 zł; ogłoszenie w MSiG – 100 zł).Powyższe koszty nie uwzględniają oczywiście kosztów obsługi prawnej, jeżeli wspólnicy zakładający spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością decydują się skorzystać z takiej pomocy.

Następnie – nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o. – Zarząd, jedyny uprawniony do tego podmiot, rejestruje spółkę z o.o. w KRS. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki z o.o. do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników: KRS-WE – dotyczący wspólników spółki, KRS-WM – z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Ponadto może zajść potrzeba złożenia także innych formularzy, na przykład przy utworzeniu oddziałów spółki (KRS-WA) czy powołaniu prokurentów (KRS-WL). Formularze podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

 

Należy pamiętać także o tym, iż jeżeli zawiązanie spółki z o.o. nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania sp. z o.o. stało się prawomocne, umowa spółki z o.o. ulega rozwiązaniu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • umowę spółki z o.o. – umowa sp. z o.o. jest podstawowym dokumentem prawnym spółki. Musi być ona w tym trybie rejestracji spółki z o.o. sporządzona w formie aktu notarialnego, a więc przed notariuszem w Polsce
 • oświadczenie wszystkich członków Zarządu spółki z o.o., że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki z o.o. nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, należy przedstawić dowód ustanowienia tych organów, z wyszczególnieniem składu osobowego
 • listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków Zarządu
 • złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków Zarządu
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSiG-M1).Zgodnie z art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, wnioskodawca składa również:

 • wniosek o wpis lub zmianę wpisu do REGONu – druk RG-1
 • zgłoszenie płatnika składek – druk ZUS-ZPA lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
 • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku – druk NIP-2.

 

W przypadku pierwszej rejestracji spółki z o.o. w KRS, pod rygorem zwrotu wniosku, należy dołączyć drugi egzemplarz umowy spółki oraz oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości, gdzie znajduje się siedziba spółki z o.o.

 

Zarząd sp. z o.o. może udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie reprezentować spółkę w trakcie procedury rejestracyjnej. Jednakże niektóre dokumenty mogą zostać sporządzone wyłącznie przez członków Zarządu. Są to wszystkie oświadczenia wiedzy (np. lista wspólników).

 

Uwaga! Wszystkie dokumenty składane w KRS muszą być w oryginałach lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopiach.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP), a jeżeli zamierza prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, również musi zostać podatnikiem VAT.
Zgłoszenie identyfikacyjne (NIP) uzyskać można składając wniosek na formularzu NIP-2 w sądzie rejestrowym. By jednakże przyspieszyć uzyskanie numeru NIP warto bezpośrednio udać się do właściwego Urzędu Skarbowego i tam złożyć formularz NIP-2.

Należy wtedy pamiętać, by do zgłoszenia dołączyć:

 • aktualny odpis z KRS
 • umowę spółki z o.o.
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie mieściła się siedziba firmy
 • umowę rachunku bankowego.

 

Nowo zarejestrowana spółka z o.o. powinna podjąć następujące działania w celu uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • otwarcie rachunku bankowego – po otrzymaniu zaświadczenia o numerze REGON, można założyć konto bankowe. Do banku należy także przynieść akt zawiązania spółki z o.o. oraz aktualny odpis KRS. Numer rachunku musi zostać zaktualizowany w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-2.
 • podatnicy VAT powinni złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT zanim zaczną dostarczać towary lub świadczyć usługi – na co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją VAT. Należy więc złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Zgłoszenie spółki z o.o. jako podatnika podatku VAT wiąże się z koniecznością zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.
 • należy także uzupełnić informacje w Urzędzie Skarbowym dotyczące wyboru formy opodatkowania, wyboru biura rachunkowego lub rezygnacji ze zwolnienia w płaceniu podatku VAT na druku VAT-R.

 

W przypadku zawieszenia lub wznowienia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, sp. z o.o. dodatkowo wypełnia odpowiednio dokumenty wyrejestrowujące, zmieniające lub korygujące dane spółki jako płatnika składek: druki ZAA, ZBA, ZIPA, ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane przez sądy rejestrowe do odpowiedniej jednostki ZUS (zgodnie z adresem siedziby spółki z o.o.).

UG Rakszawa
Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
Kalendarz_Imprez
Fundusze Europejskie
Gminny portal mapowy
BSP
Biuletyn
GEOPORTAL
ENERGOKOM
cedig
LGD
Zarządzanie kryzysowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
środa, 26 lipca 2017
207 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Anny, Mirosławy, Joachima
Rozkład jazdy
Pogoda
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
Licznik odwiedziń: 0436622
Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackietel.: (017) 22 61 281, fax: (017) 22 61 677, email: sekretariat@rakszawa.plNIP: 815-13-87-952, Regon: 001002840NR Rachunku BS ŻOŁYNIA 63 9175 0000 2001 0001 6476 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI